@Model.Name

S Vámi v právu od roku 2017

JUDr. Jaroslav David, advokát

Jsem advokát s generální praxí a poskytuji právní servis veškerým klientům zejména pak podnikatelům.

O mně
STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ

S Vámi v právu od roku 2017

Jsem advokát s generální praxí (poskytuji právní služby ve všech oblastech práva se zvláštním zaměřením na právo občanské a obchodní). Ve své praxi poskytuji právní servis veškerým klientům, zejména pak podnikatelům. Mám zkušenosti z předních českých i mezinárodních advokátních kanceláří.

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem v roce 2017 úspěšně dokončil magisterské studium. Následně jsem v roce 2018 úspěšně složil rigorózní zkoušku a byl mi udělen titul doktora práv JUDr. Jsem registrovaným advokátem České advokátní komory pod evidenčním číslem 19673.

Právní služby poskytuji v češtině a angličtině.
Od září 2023 spolupracuji rovněž s kolegy z MORAK, advokátní kancelář s.r.o.

S čím se na mě můžete obrátit?

Právní služby

Smluvní dokumentace, obchodní podmínky, stanoviska a další sofistikované dokumenty a podání

 • Příprava, kontrola a úprava všech typů smluv (např. kupní, o zápůjčce, o úvěru, o dílo, pracovní a jiné)
 • Příprava právních stanovisek ve všech oblastech práva

Servis pro podnikatele a obchodní společnosti

 • Zakládání nových společností (s.r.o., a.s.), spolků a dalších subjektů
 • Příprava korporátních dokumentů/korporátní servis (společenská smlouva, stanovy, zápis ze zasedání valné hromady, rozhodnutí o rozdělení zisku, zvýšení či snížení základního kapitálu, změna sídla, jmenování a odvolání statutárního orgánu aj.)
 • Zajištění zápisu změn ve veřejných rejstřících (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence skutečných majitelů aj.)

Vymáhání pohledávek

 • Vymáhání peněžních pohledávek
 • Příprava související dokumentace (předžalobní výzva, žaloba, odvolání, exekuční návrh aj.)
 • Zastupování v řízení před soudy, soudními exekutory a rozhodci

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

 • Zastupování ve všech typech soudních řízení bez ohledu na procesní postavení (žalobce, žalovaný, vedlejší účastník)

Pracovní právo

 • Příprava pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva, pracovní řád, mzdový výměr, výtka, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru aj.)
 • Řešení sporů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

Právo nemovitostí

 • Příprava dokumentace pro nakládání s nemovitostmi (koupě, prodej, darování, nájem, zřízení věcného břemene, rozdělení a scelení pozemků aj.)
 • Zajištění zápisu do katastru nemovitostí

Zastupování v řízeních před úřady a dalšími orgány veřejné moci

Ochrana osobních údajů

 • Příprava kompletní dokumentace pro splnění podmínek dle nařízení GDPR a souvisejících předpisů

Trestní právo

 • Obhajoba obviněných v trestních věcech
 • Zastupování poškozených v trestním řízení
 • Příprava trestního oznámení, stížnosti, odvolání, uplatnění škody a dalších podání v rámci trestního řízení
Za kolik?

Ceník služeb

Odměna je sjednána vždy s ohledem na rozsah, složitost a časovou náročnost. Před poskytováním právních služeb Vás vždy předem informuji o předpokládaném rozsahu práce, výši ceny a způsobu jejího účtování.

Hodinová sazba

 • odměna je účtována za každou započatou hodinu práce
 • cena je sjednávána s každým klientem individuálně a pohybuje se od 1.700,- Kč

Fixní odměna

 • odměna je sjednána předem fixní částkou za vyřízení dané věci
 • vhodný způsob u právních služeb, kdy lze rozsah práce stanovit předem

Podílová odměna

 • odměna je sjednána formou procentuálního podílu z vymožené částky nebo transakce
 • výše podílu je maximálně 25%

Paušální odměna

 • při poskytování právních služeb ve větším rozsahu lze sjednat předem určený počet hodin (zpravidla za kalendářní měsíc), za nějž se platí pevná částka

Úkonová odměna

 • odměna je sjednána předem fixní částkou za vyřízení dané věci
 • vhodný způsob u právních služeb, kdy lze rozsah práce stanovit předem

Mimosmluvní odměna

 • pokud není odměna výslovně sjednána, řídí se její výše vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění

Kontakt

Právní služby poskytuji po celém území České republiky, zejména pak v Brně.

Holubice 395, PSČ 683 51 +420 775 916 409 j.david@advokatdavid.cz Setkat se můžeme rovněž i na pobočce MORAK, advokátní kancelář s.r.o.
na adrese Malinovského nám. 603/4, 602 00 Brno
S jakými právními problémy jsem klientům již pomohl?

Významné právní kauzy

 • akvizice a nájmy nemovitostí v hodnotě přes jedno sto milionů korun českých na jednu transakci, včetně due diligence (právní prověrky s analýzou rizik obchodu)
 • vyjednávání úvěrové dokumentace s bankami s úvěrovým rámcem přes jedno sto milionů korun českých na obchodní případ
 • stanovisko politické straně k ústavní a zákonné úpravě prezidentských voleb
 • soudní spor o převod věcného břemene
 • soudní spor proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o nevyplacení dotace z programu Antivirus
 • soudní spor o ušlý zisk (ušlé nájemné)
 • založení českých právních entit pro zahraniční klienty
 • memorandum o sdílení informací včetně know-how v rámci koncernu
 • zastupování municipalit (obcí) při soudních sporech o nemovitý majetek
 • zastupovaní podnikatelů ve sporech se zaměstnanci
 • obhajoba obviněného z karuselového podvodu

6

LET V PRÁVU
ZÁSADY

Mlčenlivost advokáta a důvěrnost informací

Veškeré informace, které mi v průběhu naší spolupráce sdělíte, podléhají advokátnímu tajemství. Jelikož jsem ze zákona vázán povinností mlčenlivosti, máte plnou záruku, že veškeré informace týkající se Vaší osoby a Vaší kauzy zůstanou pouze mezi námi.

Recenze